Codeforces 739B.Alyona and a Tree

\(v\) 能被 \(u\) 控制的条件跟 \(a_v\) 有关而跟 \(a_u\) 无关。
所以我们可以针对这个 \(v\) 解题。

很显然的暴力:枚举这个 \(v\),并从他开始一直往上找祖先,直到一个祖先无法控制它,\(v\) 对这中间这一段的答案都有贡献。
发现单调性。
所以有了树上倍增。

统计答案就树上差分覆盖这中间这一段。

代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
#include <cstdio>
using namespace std;
const int N = 2e5;
const int LG = 20;
int n;
int f[N + 10][LG + 5],c[N + 10];
int to[N + 10],pre[N + 10],first[N + 10];
long long a[N + 10],val[N + 10],dis[N + 10];
int q[N + 10],head,tail;
inline void add(int u,int v,long long w)
{
static int tot = 0;
to[++tot] = v;
val[tot] = w;
pre[tot] = first[u];
first[u] = tot;
}
void dfs(int p)
{
for(register int i = first[p];i;i = pre[i])
if(to[i] ^ f[p][0])
{
dfs(to[i]);
c[p] += c[to[i]];
}
}
int main()
{
scanf("%d",&n);
for(register int i = 1;i <= n;++i)
scanf("%lld",a + i);
int u;
long long w;
for(register int i = 2;i <= n;++i)
scanf("%d%lld",&u,&w),add(u,i,w);
q[++tail] = 1;
int p;
while(head < tail)
{
p = q[++head];
for(register int i = 1;i <= LG;++i)
f[p][i] = f[f[p][i - 1]][i - 1];
for(register int i = first[p];i;i = pre[i])
if(to[i] ^ f[p][0])
{
f[to[i]][0] = p;
q[++tail] = to[i];
dis[to[i]] = dis[p] + val[i];
}
}
for(register int i = 1;i <= n;++i)
{
p = i;
for(register int j = LG;j >= 0;--j)
if(f[p][j] && dis[i] - dis[f[p][j]] <= a[i])
p = f[p][j];
++c[f[i][0]],--c[f[p][0]];
}
dfs(1);
for(register int i = 1;i <= n;++i)
printf("%d ",c[i]);
}